1. Towary zakupione na Platformie Sprzedażowej mogą być reklamowane z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych w Kodeksie cywilnym. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, powstałe podczas wykonywania produktu, bądź różnice między treścią zamówienia a otrzymanym towarem.

2. Reklamacje dotyczące produktów, wynikające z ich niewłaściwego użytkowania, nie będą uwzględniane
3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań należy zgłosić do dostawcy telefonicznie lub mailowo. Niezgodności ilościowe będą rozpatrywane jedynie po ich niezwłocznym zgłoszeniu po otrzymaniu towaru.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. W przypadku braku dostępności towaru zostanie zwrócona zapłata za produkt.